Peňažný tok opisuje skutočný alebo virtuálny pohyb peňazí. Peňažný tok je v úzkom zmysle slova platba, najmä z jedného účtu centrálnej banky na iný. Pojem peňažný tok sa väčšinou používa na opis platieb, ktoré sa očakávajú v budúcnosti, a preto sú neurčité. Preto je potrebné ich predpovedať s peňažnými tokmi. Peňažný tok je určený jeho časom , nominálnou sumou , menou a účtom. Je však veľmi populárne používať peňažný tok v menej špecifikovanom zmysle, ktorý opisuje symbolické platby do alebo z podniku, projektu alebo finančného produktu. Peňažné toky sú úzko prepojené s konceptmi hodnoty, úrokovej miery a likvidity. Peňažný tok, ktorý sa uskutoční v budúci deň, sa môže transformovať na peňažný tok s rovnakou hodnotou v reálnom čase.

Peňažné toky sú často transformované na opatrenia, ktoré poskytujú informácie napr. o hodnote a situácii spoločnosti. Môžeme prostredníctvom nich určiť mieru návratnosti alebo hodnoty projektu. Čas peňažných tokov do a z projektov sa používa ako vstup do finančných modelov, akým je vnútorná miera návratnosti a čistá súčasná hodnota. Byť výnosný nemusí nutne znamenať, že máte k dispozícií kapitál. Spoločnosť môže zlyhať kvôli nedostatku hotovosti aj keď je zisková låna 50000. Napríklad spoločnosť môže byť pojmovo rentabilná, ale vytvára malú prevádzkovú hotovosť. V takom prípade môže spoločnosť získať dodatočnú prevádzkovú hotovosť vydaním akcií alebo zvýšením dodatočného dlhového financovania.

Peňažný tok sa môže použiť na hodnotenie kvality príjmov vytvorených účtovaním na základe časového rozlíšenia. Keď sa čistý príjem skladá z veľkých nepeňažných položiek, považuje sa za nízko kvalitný.

Pojem tok peňazí je založený voľne na účtovných štandardoch výkazu peňažných tokov. Termín je flexibilný a môže sa vzťahovať na časové intervaly, ktoré sa vzťahujú na minulosť. Môže sa vzťahovať na celkové množstvo všetkých tokov alebo súbor týchto tokov. Podmienky zahŕňajú čistý peňažný tok, prevádzkový peňažný tok a voľný peňažný tok. Celkový čistý peňažný tok spoločnosti počas obdobia (zvyčajne štvrťroka, polroka alebo celého roka) sa rovná zmene hotovostného salda v tomto období. Operačné peňažné toky označujú prijaté alebo vynaložené peňažné prostriedky v dôsledku vnútorných obchodných činností spoločnosti. Ide o náklady alebo výnosy súvisiace s krátkodobým majetkom spoločnosti, ako je inventár. Kapitálové výdavky sú náklady alebo zisk súvisiaci s fixným majetkom spoločnosti, ako sú hotovosť použitá na nákup nového zariadenia alebo hotovosť (lån utan inkomst), ktorá sa získava z predaja starého zariadenia.

Prevádzkový peňažný tok sa vzťahuje na prijatú hotovosť alebo stratu z dôvodu vnútorných aktivít spoločnosti, ako sú prijaté peňažné prostriedky z predaja alebo peňažné prostriedky vyplatené pracovníkom. Investičný peňažný tok sa vzťahuje na peňažný tok, ktorý súvisí s fixným majetkom spoločnosti, ako je budova zariadenia atď., ako napríklad hotovosť použitá na nákup nového zariadenia alebo budovy. Peňažný tok z peňažného toku sa odvíja z finančných činností spoločnosti, ako je vydávanie akcií alebo vyplácanie dividend. Súčet týchto troch zložiek bude predstavovať celkový peňažný tok spoločnosti. Nie je preto samozrejme vždy najjednoduchšie zistiť čistý peňažný tok každej spoločnosti. Najmä veľké korporácie sú v tomto veľmi komplikované pretože ich peniaze sa ročne pohybujú veľmi často a na rôzne miesta. Zisk spoločnosti je dôležitým ukazovateľom, že finančný tok spoločnosti je plynulý, a že výdavky sú menšie ako samotné prijmy.