Wi-Fi je technológia, ktorá slúži na bezdrôtovú lokálnu sieťovú komunikáciu so zariadeniami. Wi-Fi je ochranná známka, ktorá sa nachádza len na produktoch, ktoré úspešne absolvovali certifikačné testovanie. Zariadenia, ktoré môžu používať technológiu Wi-Fi sú osobné počítače, herné konzoly, smartfóny, digitálne fotoaparáty, tablety, inteligentné televízory, digitálne audio prehrávače a moderné tlačiarne. Zariadenia kompatibilné s Wi-Fi sa môžu pripojiť k internetu cez sieť WLAN a bezdrôtový prístupový bod. Takýto prístupový bod má dosah asi 20 metrov v budove a väčší rozsah vonku. Wi-Fi nemá žiadne fyzické pripojenia, je viac náchylné na útok než káblové pripojenie.

Wi-Fi využíva veľké množstvo patentov, ktoré vlastní mnoho rôznych organizácií. Názov Wi-Fi, ktorý bol komerčne používaný minimálne už v auguste 1999, vytvorila značková poradenská spoločnosť Interbrand. Názov je niekedy písaný aj ako WiFi, Wifi alebo wifi, ale tieto nie sú schválené Alianciou Wi-Fi. Wi-Fi Alliance presadzuje používanie značky Wi-Fi na technológie založené na štandardoch IEEE 802.11 od IEEE. To zahŕňa pripojenia bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN), pripojenia zariadenia k zariadeniu (napríklad Wi-Fi Peer to Peer, známe ako Wi-Fi Direct), osobné počítačové siete (PAN), lokálné siete (LAN) a pripojenia k sieti (WAN).

LAN z anglického Local area network označuje lokálnu počítačovú sieť, ktorá spája počítače a iné zariadenia. Pokrýva menšiu geografickú oblasť, maximálne do vzdialenosti niekoľkých km. Medzi príklady patrí napríklad dom, kancelária alebo sieť budov. Siete LAN bývajú v súčasnosti založené najmä na prepínaných sieťach Ethernet, ktoré sú prepojení pomocou kovových alebo optických káblov. Wi-Fi umožňuje lacnejšie rozmiestnenie miestnych sietí (LAN). Aj priestory, kde nemôžu byť namontované káble, ako napríklad vonkajšie priestory a historické budovy, môžu byť hostiteľmi bezdrôtových sietí LAN. Vlastnosti určitých materiálov, napríklad kameň s vysokým obsahom kovu, môžu blokovať signály Wi-Fi.

Výrobcovia väčšiny notebookov využívajú bezdrôtové sieťové adaptéry. Cena čipových sad pre Wi-Fi naďalej klesá. Na rozdiel od mobilných telefónov funguje akékoľvek štandardné zariadenie Wi-Fi kdekoľvek na svete. Bezdrôtový prístupový bod (WAP) spája skupinu bezdrôtových zariadení so susednou drôtovou sieťou LAN. Prístupový bod sa podobá sieťovému rozbočovaču, ktorý okrem zdieľaného bezdrôtového zariadenia, umožňuje prenos dát medzi pripojenými bezdrôtovými zariadeniami a umožňuje bezdrôtovým zariadeniam komunikovať s inými drôtovými zariadeniami.

Bezdrôtové adaptéry umožňujú zariadeniam pripojiť sa k bezdrôtovej sieti. Tieto adaptéry sa pripájajú k zariadeniam pomocou rôznych externých alebo interných prepojení. Od roku 2010 je väčšina novších prenosných počítačov vybavená zabudovanými internými adaptérmi.

Bezdrôtové sieťové mostíky pripájajú káblovú sieť k bezdrôtovej sieti. Bezdrôtové zosilňovače môžu rozšíriť dosah existujúcej bezdrôtovej siete. Strategicky umiestnené rozširovacie zariadenia môžu zväčšiť oblasť signálu alebo umožniť, aby sa oblasť signálu dostala okolo bariér. Bezdrôtové zariadenia pripojené prostredníctvom zosilňovačov budú trpieť zvýšenou latenciou, ako aj znížením maximálnej dátovej rýchlosti, ktorá je k dispozícii. Rozsah signálu Wi-Fi závisí od frekvenčného pásma, výkonu rádiového signálu, typu antény, ako aj od modulačnej techniky.

Hlavným problémom pri zabezpečení bezdrôtových sietí je zjednodušený prístup k sieti v porovnaní s tradičnými káblovými sieťami. Pri káblovej sieti musí človek buď získať prístup do budovy (fyzicky sa pripojiť do internej siete), alebo preniknúť cez externý firewall. Ak chcete získať prístup k Wi-Fi, musíte byť len v dosahu siete Wi-Fi. Väčšina obchodných sietí chráni citlivé údaje a systémy tým, že sa pokúša zakázať externý prístup.